การประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องหมายหุ้น XM อย่างไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การลงทุนหุ้นก็เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือการเป็นถือหุ้นนั่นเอง สิ่งที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิคือการได้รับเงินปันผลและอีกอย่างที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการออกเสียงเพื่อกำหนดทิศทางบริษัท ทำให้แต่ล่ะบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวอะไรกับเครื่องหมาย XM (Excluding Meeting)

การซื้อขายหุ้นในตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพย์ มักมีการเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของตลอดเวลาทำให้เราต้องกำหนดว่าเราต้องถือหุ้น ณ วันไหนถึงจะมีสิทธิมาประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ถ้าเครื่องหมาย XM (Excluding Meeting)ขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ แล้วเราอยากจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเราต้องถือหุ้นจนตลาดปิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงจะมีสิทธิประชุมผู้ถือหุ้นในรอบนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นมีกี่แบบ

การประชุมผู้ถือหุ้นมี 2 แบบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

บริษัทจะต้องมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

2.การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM)

ตามชื่อเลย Extraordinary เป็นการประชุมรอบพิเศษเนื่องด้วยมีเหตุจำเป็นทำให้ต้องขอเสียงโหวตจากผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมมีอะไรบ้าง

1.วาระเพื่อทราบ

วาระนี้จะรับราบข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูลได้แต่ไม่ต้องออกเสียงโหวตได้

2.วาระเพื่ออนุมัติหรือพิจารณา

เป็นวาระที่ต้องออกเสียงโหวต แบ่งออกเป็น วาระปกติ คือวาระที่ต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น การจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการบริหาร อีกวาระคือวาระพิเศษ เช่น วาระควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินบริษัท

ถ้าไม่สะดวกไปเองสามารถให้คนอื่นไปแทนได้หรือไม่

ถ้าไม่สะดวกไปเองสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้ โดยใช้มอบอำนาจประเภท ข.

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องจัดประชุมได้หรือไม่?

ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น