มาทำความรู้จัก ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) เป็นเอกสารใบตราส่งสินค้าประเภทหนึ่งที่มาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งโดยบริการจัดส่งทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง จะมีการจัดเตรียมสำเนาใบเรียกเก็บเงินนี้ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารและติดตามการจัดส่งได้

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) เรียกอีกอย่างว่าใบตราส่งสินค้าและมีอำนาจของ ‘สัญญาการขนส่ง’ ระหว่างผู้ขนส่งและผู้ขนส่ง เมื่อ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายแล้ว กฎหมายจะบังคับใช้ได้

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) ทำหน้าที่เป็นการรับสินค้าโดยสายการบิน (ผู้ขนส่ง) เช่นเดียวกับสัญญาการขนส่งระหว่างผู้ขนส่งและผู้ขนส่ง เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎหมาย AWB กลายเป็นสัญญาที่บังคับใช้ได้เมื่อผู้ขนส่ง (หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง) และผู้ขนส่ง (หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง) ลงนามในเอกสาร

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) จะประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่ง ชื่อและที่อยู่ของผู้รับตราส่ง รหัสสนามบินต้นทางสามตัวอักษร รหัสสนามบินปลายทาง 3 ตัวอักษร มูลค่าการจัดส่งที่ประกาศสำหรับศุลกากร จำนวนชิ้น น้ำหนักรวม คำอธิบายของสินค้า และ คำแนะนำพิเศษใดๆ (เช่น “เน่าเสียง่าย”)

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB )  ยังประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญาที่อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขนส่ง เช่น ข้อจำกัดความรับผิดและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม รายละเอียดของสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) และ Bill of Lading คือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) เป็นปัญหาในรูปแบบที่ไม่สามารถต่อรองได้ ดังนั้นจึงไม่ได้ระบุเที่ยวบินที่สินค้าจะขึ้นหรือจะไปถึงปลายทางเมื่อใด นอกจากนี้ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) ยังไม่ครอบคลุมมูลค่าสินค้าเช่นเดียวกับการขนส่ง ดังนั้นจึงให้การคุ้มครองน้อยกว่า Bill of Lading

ก่อนส่งสินค้าจะต้องกรอกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) เมื่อผู้ส่งสินค้าและผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องลงนามในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) แล้ว จะกลายเป็นสัญญาที่บังคับใช้ได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่กรณีจึงต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและถูกต้อง

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill หรือ AWB ) และใบตราส่งสินค้า Bill of Lading มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งสองไม่ควรมาแทนที่กัน ทั้งสองเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เป็นเอกสารทางกฎหมายระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้ขนส่ง และเอกสารทั้งสองฉบับจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า วิธีจัดการ และปลายทางที่จะไป

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบตราส่งสินค้าเกี่ยวข้องกับชื่อสินค้า ใบตราส่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสินค้า เป็นการรับสินค้าโดยบริษัทขนส่งโดยมีข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าที่ปลายทางเฉพาะกับฝ่ายที่ใบตราส่งถูกส่งไป

ในทางกลับกัน ใบตราส่งสินค้าทางอากาศคือการรับสินค้าโดยผู้ขนส่งหรือตัวแทนที่แสดงสถานที่ส่งมอบ