ธุรกิจการเกษตร สิิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องใส่ใจ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ธุรกิจการเกษตรเป็นภาคธุรกิจที่ครอบคลุมกิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก่ การผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย อุตสาหกรรมนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศที่มีที่ดินทำกิน เนื่องจากสินค้าเกษตรสามารถส่งออกได้

ธุรกิจการเกษตรถือว่าเป็นระบบบูรณาการ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์และเก็บเกี่ยวผักและผลไม้โดยใช้เทคนิคการเก็บเกี่ยวที่ซับซ้อน รวมถึงการใช้ GPS เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้ผลิตพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ โรงงานแปรรูปกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดและบรรจุปศุสัตว์เพื่อการขนส่ง แม้ว่าแต่ละกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมไม่น่าจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค แต่แต่ละกลุ่มก็มุ่งเน้นที่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ราคาสมเหตุสมผล

ธุรกิจการเกษตรเป็นภาคส่วนที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ มันยังมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนา ธุรกิจการเกษตรสามารถปรับปรุงผลิตภาพทางการเกษตรได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่รัฐบาลมักให้เงินอุดหนุนแก่ธุรกิจการเกษตร

กิจกรรมทางการเกษตรยังช่วยปรับปรุงระบบความมั่นคงด้านอาหารและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนรายได้สำหรับคนยากจนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญต่อภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในสาขาธุรกิจการเกษตร ความคิดริเริ่มหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่อไปนี้จะไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้: การตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การกำจัดป่าที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูงและมีปริมาณคาร์บอนสูง การใช้สารที่ห้ามโดยอนุสัญญาสตอกโฮล์ม การทำฟาร์มน้ำมันปาล์มในพื้นที่ชุ่มน้ำ และ พื้นที่พรุ การผลิตน้ำมันปาล์มที่ไม่ผ่านการรับรอง การเผาไหม้ระบบนิเวศธรรมชาติสำหรับโครงการเกษตรกรรม หรือการกำจัดเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นแรก

ภาคเกษตรกรรมเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ในละตินอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP ในภูมิภาคและร้อยละ 25 ของการส่งออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ภาคเกษตรกรรม รัฐบาล และภาคประชาสังคมจะต้องส่งเสริมระบบอาหารที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมคนงานในฟาร์มและบริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าอาหาร

ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเกษตรเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่จะคล้ายกันในที่ต่างๆ กัน ทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การแข่งขันที่คงอยู่นั้นต้องการธุรกิจการเกษตรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจต้องใช้การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ วิธีการใส่ปุ๋ยและรดน้ำพืชผลแบบใหม่ และวิธีใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อกับตลาดโลก ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การวางแผนการผลิตเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน