อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังหักภาษี (After-Tax Real Rate of Return) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังหักภาษี (After-Tax Real Rate of Return) คืออัตราร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักภาษีและปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว แสดงถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน วิธีนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างน้อยกว่าจากอัตราผลตอบแทนเล็กน้อยเมื่อต้องรับมือกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการปรับอัตราเงินเฟ้อในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังหักภาษีคือ(After-Tax Real Rate of Return) อผลประโยชน์ทางการเงินที่แท้จริงของการลงทุนหลังจากพิจารณาผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและภาษีแล้ว เป็นการวัดกำไรสุทธิของนักลงทุนที่แม่นยำยิ่งขึ้นหลังจากชำระภาษีเงินได้และปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว ปัจจัยทั้งสองนี้จะส่งผลต่อกำไรที่นักลงทุนได้รับ และจะต้องนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเล็กน้อย

สูตรสำหรับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังหักภาษี (After-Tax Real Rate of Return)

อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษี – อัตราเงินเฟ้อ = อัตราผลตอบแทนจริงหลังหักภาษี (After-Tax Real Rate of Return)

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีอยู่ที่ 9% และอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันคือ 2% อัตราผลตอบแทนจริงหลังหักภาษีคือ 7%