การปรับปรุงรายการสมุดรายวัน (Adjusting Journal Entry) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การปรับรายการบันทึกประจำวัน Adjusting Journal Entryใช้เพื่อปรับงบการเงินและทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น GAAP หรือ IFRS กิจกรรมนี้ดำเนินการเป็นประจำโดยนักบัญชีเพื่อจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายให้กับงวดจริงที่รายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือได้รับ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการบัญชีคงค้าง

เนื่องจากลักษณะของรายการปรับปรุง จึงมักส่งผลกระทบต่อทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุน รายการปรับปรุงประเภททั่วไปมีดังนี้ เงินคงค้างในกรณีนี้ไม่มีการบันทึกรายการในบัญชีของ บริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายหรือรายได้บางอย่าง แต่ค่าใช้จ่ายและ หรือรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นในงวดและต้องรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนและงบดุลของงวด การเลื่อนเวลามีการทำรายการในบันทึกทางบัญชีของบริษัท แต่จำนวนเงินต้องถูกย้ายไปยังช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือรายได้ได้รับหรือแบ่งระหว่างสองรอบระยะเวลาบัญชีขึ้นไป บทบัญญัติประมาณการจำนวนเงินสำรอง เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายการปรับปรุงยังใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงิน และต้องทำให้เสร็จก่อนจึงจะออกงบการเงินของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น บางสิ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และจองไปยังบัญชีสินทรัพย์ถาวรซึ่งภายใต้นโยบายของบริษัท ควรจะจองไปยังบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง หรือในทางกลับกัน

การปรับปรุงรายการสมุดรายวัน Adjusting Journal Entry จะใช้เพื่อกระทบยอดธุรกรรมที่ยังไม่ได้ปิด แต่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่คร่อม เหล่านี้อาจเป็นการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายโดยที่การชำระเงินไม่เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดส่ง