เจาะลึกทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทุทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC) คือการชำระเงินใด ๆ ที่ได้รับจากนักลงทุนสำหรับหุ้นที่เกินมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น แนวคิดนี้ใช้กับการชำระเงินที่ได้รับสำหรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ โดยทั่วไปแล้วมูลค่าที่ตราไว้จะถูกตั้งไว้ต่ำมาก ดังนั้นจำนวนเงินส่วนใหญ่ที่นักลงทุนจ่ายสำหรับหุ้นจะถูกบันทึกเป็นทุนชำระเพิ่มเติม

จำนวนทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC) ที่บันทึกไว้จะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกหุ้นขายหุ้นให้กับนักลงทุนมากขึ้น โดยที่ราคาขายหุ้นนั้นเกินมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อทุนชำระเพิ่มเติมเมื่อราคาหุ้นของผู้ออกหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากธุรกรรมเหล่านี้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไม่เกี่ยวข้องกับผู้ออก

สูตรทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC) คือ:

ทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC) = (ราคาที่ออก – มูลค่าที่ตราไว้) x จำนวนหุ้นที่นักลงทุนได้รับ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มเติมเมื่อมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดรองระหว่างนักลงทุน เนื่องจากจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยนระหว่างการทำธุรกรรมเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหุ้น

บัญชีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มเติมและบัญชีกำไรสะสมมักจะมียอดคงเหลือที่ใหญ่ที่สุดในส่วนทุนของงบดุล

สมมติว่าในช่วงเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป บริษัทออกหุ้นหนึ่งล้านหุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น สมมติว่าในที่สุดหุ้นเหล่านั้นขายได้ในราคา 11 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่า 11 ล้านบาทในกรณีนี้ ทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC) มีมูลค่า 10 ล้านบาท มาจาก 11 ล้านบาทลบด้วยมูลค่าที่ตราไว้ 1 ล้านบาท ดังนั้น งบดุลของบริษัทจึงระบุ 1 ล้านบาทเป็นทุนชำระแล้วและ 10 ล้านดอลลาร์เป็นทุนชำระเพิ่มเติม (Additional Paid-In Capital -APIC)