เจาะลึกวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate) พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

วิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate)t เป็นวิธีคำนวณดอกเบี้ยที่แตกต่างจากวิธีคำนวณของเงินกู้อื่นๆ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ตัดจำหน่าย ในเงินกู้ดอกเบี้ยเสริม ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ครบกำหนดจะคำนวณเมื่อเริ่มต้นเงินกู้และเพิ่มไปยังยอดเงินต้น ที่สำคัญ จำนวนดอกเบี้ยที่คุณค้างชำระจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะชำระเงินต้นจำนวนเท่าใด

วิวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate) คือวิธีการคำนวณที่ใช้เมื่อได้รับการจำนองหรือเงินกู้ ในวิธีนี้ ดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับเงินกู้จะคำนวณเมื่อเริ่มต้นเงินกู้ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยแล้ว ดอกเบี้ยจะถูกบวกเข้ากับเงินต้น เมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้ เขาจะชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

สถาบันการเงินบางแห่งชอบวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate)แทนดอกเบี้ยแบบธรรมดา เพราะหากผู้กู้ชำระเงินกู้ก่อนกำหนด ธนาคารจะยังคงได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน ด้วยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะเริ่มชำระเงิน ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมดเสมือนว่าเงินกู้ได้ดำเนินการจนครบระยะเวลาแล้ว

จำนวนเงินที่ค้างชำระจะคำนวณในตอนเริ่มต้นโดยยอดรวมของเงินต้นที่ยืมและดอกเบี้ยรายปีคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้ในการชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน ยอดรวมจะถูกหารด้วยจำนวนเดือนของการชำระเงินเพื่อค้นหาการชำระเงินรายเดือน

มีสูตรสำคัญสองสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate)

ขั้นแรก ให้คำนวณจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายโดยการคูณเงินต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปีและระยะเวลาของเงินกู้

ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยรายปี x ระยะเวลา

ถัดไป จำนวนเงินสำหรับการชำระเงินรายเดือนแต่ละครั้งจะต้องกำหนดโดยการเพิ่มจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย และหารด้วยจำนวนการชำระเงินทั้งหมด

สมมติว่ามีการชำระเงินเป็นรายเดือน จำนวนการชำระเงินทั้งหมดจะเป็นจำนวนเดือนทั้งหมดของระยะเวลาเงินกู้ จำนวนเงินที่ชำระรายเดือนสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร:

การชำระเงิน = (เงินต้น + ดอกเบี้ย) / จำนวนการชำระเงินทั้งหมด

ตัวอย่าง

กู้เงินเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์ราคา 100,000 บาทเพื่อชำระคืนภายในห้าปีที่อัตราดอกเบี้ยเสริม 6% สำหรับ 5 ปีนั้นเท่ากับ 60 เดือน เงินต้นที่ต้องจ่ายคืนในแต่ละเดือนจะเป็น 1,666.67 บาท ( 100,000/60 เดือน)

สามารถระบุได้ว่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนในแต่ละเดือนจะเป็น 500 บาท ((100,000 x 6%)/12 เดือนต่อปี) โดยใวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ (Add-On method , Flat Rate) จะต้องชำระเงินเป็นรายเดือน 2,166.67 บาท จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในระยะเวลาห้าปีของเงินกู้จะเท่ากับ 30,000 บาท (100,000 x 6% x 5 )