มาทำความรู้จักกับตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (Activity or Cost Driver- ABC)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (Activity or Cost Driver- ABC)) คือการดำเนินการที่ก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของต้นทุน โปรแกรมควบคุมต้นทุนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายผันแปร อาจมีตัวขับเคลื่อนต้นทุนกิจกรรมมากกว่าหนึ่งตัวที่เริ่มต้นการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายผันแปร เมื่อทีมผู้บริหารมีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนต้นทุนกิจกรรม จะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรขององค์กร ไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ต้นทุนกิจกรรมในการจัดทำข้อมูลการบัญชีการเงิน แต่จะใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแทน

ตัวอย่างของตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (Activity or Cost Driver- ABC) ได้แก่ ชั่วโมงแรงงานทางตรง พื้นที่เป็นตารางฟุตที่ใช้ จำนวนคำสั่งเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และจำนวนการตั้งค่าเครื่องจักรที่จำเป็น

การดูปัจจัยขับเคลื่อนต้นทุนกิจกรรมจะช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ดีขึ้น โดยการระบุแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่แน่นอน บริษัทต่างๆ สามารถช่วยลดหรือขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ หากไม่มีการจัดสรรตัวขับเคลื่อนต้นทุนอย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ก็ไม่มีความหมาย

ตัตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (Activity or Cost Driver- ABC) มีความสำคัญในการประมาณการต้นทุนเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากฝ่ายบริหารได้รับใบสั่งขายสำหรับหน่วยจำนวนหนึ่ง พวกเขาสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนั้น

เมื่อเครื่องจักรของโรงงานต้องการการบำรุงรักษาเป็นระยะ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจะถูกปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมต้นทุนที่เลือกคือชั่วโมงเครื่องจักร หลังจากทุกๆ 10,000 ชั่วโมงเครื่องจักร มีค่าบำรุงรักษา 5,000 บาทดังนั้นทุกชั่วโมงของเครื่องจักรจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 5,000 หารด้วย 10,000 เท่ากับ 50 สตางค์ ที่จัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยพิจารณาจากไดรเวอร์ต้นทุนของชั่วโมงเครื่องจักร