การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management , ABM)) ใช้เพื่อกำหนดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจทุกด้าน เพื่อให้สามารถอัพเกรดหรือขจัดพื้นที่เหล่านั้นได้ จุดมุ่งหมายคือการบรรลุองค์กรที่ปรับแต่งได้ดีขึ้นพร้อมความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM) ได้มาจากการคิดต้นทุนตามกิจกรรม ซึ่งต้นทุนค่าโสหุ้ยทั่วไปถูกกำหนดให้กับออบเจกต์ต้นทุนตามการใช้โปรแกรมควบคุมกิจกรรม ออบเจ็กต์ต้นทุนคือสิ่งที่ธุรกิจต้องการรวบรวมข้อมูลต้นทุน เช่น กระบวนการ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ และพื้นที่การขายตามภูมิศาสตร์

ในการบัญชีการบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM) เป็นวิธีการวิเคราะห์ภายในที่ระบุกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษัท จากนั้นจึงประเมินตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรม แนวคิดคือการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังใช้เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไร การวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทกิจกรรมทางธุรกิจเป็นมูลค่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มมูลค่า กิจกรรมมูลค่าเพิ่มช่วยเพิ่มมูลค่าการรับรู้ของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในการเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ามีค่าใช้จ่ายแต่จะไม่เพิ่มมูลค่าที่ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อกิจกรรมได้รับการระบุว่าเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีมูลค่าเพิ่ม บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม และลดหรือขจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ากการบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM) มีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ขั้นแรก ระบุและปรับปรุงกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นระบุและกำจัดหรือลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า สุดท้าย ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูงสุด และลดการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองในกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า

การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM) ช่วยวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทนำเสนอ โดยดูจากต้นทุนการตลาดและการผลิต การขาย การเรียกร้องการรับประกัน และค่าใช้จ่ายหรือเวลาในการซ่อมแซมที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนหรือเปลี่ยน หากบริษัทต้องพึ่งพาแผนกวิจัยและพัฒนา สามารถใช้ การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM)เพื่อดูค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแผนก ค่าใช้จ่ายในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ และดูว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นที่นั่นมีกำไรหรือไม่

การบริหารฐานกิจกรรม(Activity – Based Management ,ABM) สามารถช่วยฝ่ายบริหารประเมินต้นทุนของการดำเนินการในสถานที่นั้น รวมถึงพนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่าย จากนั้นกำหนดว่าผลกำไรที่ตามมาจะเพียงพอที่จะชดเชยหรือปรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นหรือไม่