เจาะลึกค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition costs)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition costs)หมายถึงต้นทุนรวมในการซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าขนส่ง ภาษีการขาย และค่าธรรมเนียมศุลกากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ การติดตั้ง และการทดสอบ เมื่อได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการได้มาอาจรวมถึงการสำรวจ ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี และการชำระหนี้ จำนวนนี้ถือเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

คำนี้ยังหมายถึงต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงสื่อการตลาด ค่าคอมมิชชั่น ส่วนลดที่เสนอ และการเยี่ยมชมพนักงานขาย

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition costs) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “มูลค่าตามบัญชี” หรือ “มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์” เป็นแนวคิดต้นทุนที่ใช้กับเมื่อธุรกิจได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร อุปกรณ์ หรือที่ดิน ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ถาวรคือค่าใช้จ่ายของบริษัทในการซื้อสินทรัพย์ลบด้วยภาษีการขายใดๆ ต้นทุนการได้มานั้นรวมถึงการปรับปรุงต่างๆ เช่น สิ่งจูงใจ ส่วนลด และต้นทุนการปิด การคำนวณประเภทนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายทางการเงินที่แท้จริงของสินทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจไม่ได้รวมอยู่ในราคาซื้อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition costs)อยู่ในงบดุลของบริษัทภายใต้ส่วนสินทรัพย์ถาวร ต้นทุนทั้งหมดที่รวมอยู่ในงบดุลจะรวมต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินทรัพย์และการผลิต

นอกจากราคาที่จ่ายสำหรับสินทรัพย์แล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาเมื่อต้นทุนเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการได้มา ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์ที่เป็นปัญหาต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายในการทำธุรกรรม จะรวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและข้อบังคับไว้ด้วย ค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาจรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เมื่อจัดการกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัทจัดหาพนักงานเพื่อจัดหาพนักงาน ให้กับบริษัทการตลาดเพื่อจัดหาลูกค้า หรือให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนสำหรับการเป็นนายหน้า การควบรวมกิจการ