ดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) คืออะไรกันนะ ทำไมต้องสนใจด้วย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) เป็นเงื่อนไขทางบัญชีที่อ้างถึงจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ณ วันที่ระบุ แต่ยังไม่ได้ชำระ ดอกเบี้ยค้างรับสามารถเป็นได้สองด้าน กล่าวคือ สามารถอยู่ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ค้างชำระโดยผู้กู้หรือรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินฝากของลูกค้าที่เป็นหนี้ธนาคาร

ดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) ยังสามารถใช้เพื่ออ้างถึงดอกเบี้ยสะสมของพันธบัตรตั้งแต่งวดการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรครั้งก่อน จำนวนดอกเบี้ยค้างรับจะกำหนด ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งสามารถเป็นเดือน ไตรมาส หรือปีก็ได้ มันถูกบันทึกเป็นรายการบันทึกการปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) ทั้งหมดควรรับรู้และบันทึกในงบกำไรขาดทุนก่อนการชำระเงินจะได้รับ จำนวนดอกเบี้ยที่ผู้กู้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายให้กับผู้ให้กู้เรียกว่าดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่งบันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่าย

ทางด้านผู้ให้กู้ จำนวนดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นรายได้แต่ยังไม่ได้ชำระโดยผู้กู้เรียกว่าดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) ซึ่งบันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็นรายได้ นอกจากนี้ ส่วนของรายได้ดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบดุล

สูตรดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest) :

ดอกเบี้ยค้างรับ(Accrued Interest) = (อัตราดอกเบี้ย x (วัน / 365)) x มูลค่าเงินกู้

ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้เงินกู้ 90,000 บาทที่มีอัตราดอกเบี้ย 5% จะได้รับการชำระเงินในวันที่ 20 ของเดือน ในการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่ได้รับระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 ของเดือน คุณจะต้องคำนวณโดยใช้สูตร:

(5% x (10 / 365)) x 90,000 = 123.28

มูลค่า 123.28 บาท นี้จะเป็นจำนวนดอกเบี้ยค้างรับ(Accrued Interest) ซึ่งครอบคลุมสิบวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนี้