รายได้ค้างรับ (Accrued Income) คืออะไร ทำไมเราต้องสนใจ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ค้างรับ (Accrued Income) คือรายได้จากการลงทุนที่กิจการที่ลงทุนยังไม่ได้รับ และที่หน่วยงานที่ลงทุนมีสิทธิได้รับ แนวคิดนี้ใช้ภายใต้เกณฑ์คงค้างของการบัญชี ซึ่งสามารถรับรายได้ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินสดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เกณฑ์คงค้าง หน่วยงานที่ลงทุนควรประมาณการที่ดีที่สุดของรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตนได้รับรายได้ อาจไม่จำเป็นต้องสร้างเงินคงค้างนี้หากจำนวนเงินนั้นไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากยอดคงค้างที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบที่แสดงให้เห็นได้ต่องบการเงิน

ธุรกิจที่ดำเนินการตามเกณฑ์เงินสดในการบัญชีจะไม่บันทึกรายได้ค้างรับ (Accrued Income) เนื่องจากจะบันทึกรายได้เมื่อได้รับเงินสดเท่านั้น ซึ่งมักจะทำให้การรับรู้รายได้ล่าช้า

บางครั้งเงื่อนไขรายได้ค้างรับ (Accrued Income)ยังใช้กับรายได้ที่นิติบุคคลยังไม่ได้ออกการเรียกเก็บเงินและยังไม่ได้ชำระเงิน นี่เป็นเหตุการณ์ทั่วไปในอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งโครงการอาจเกี่ยวข้องกับบริการที่เรียกเก็บเงินได้เป็นเวลาหลายเดือน โดยจะออกใบแจ้งหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ แนวคิดนี้มักเรียกว่ารายได้ค้างรับ (Accrued Income)

ตัวอย่างเช่น ลงทุนในพันธบัตรมูลค่า 5,000,000 บาทในวันที่ 1 มีนาคมในพันธบัตรมูลค่า 5,000,000 บาท 4% ที่จ่ายดอกเบี้ย 100,000 บาทในวันที่ 30 กันยายนและ 31 มีนาคม ตอนนี้ ลงทุนจำนวนดังกล่าวในวันที่ 1 มีนาคม แต่เนื่องจากเป็นเดือนแรก บริษัทจึงไม่ได้รับดอกเบี้ยรายได้ 100,000 หารด้วย 6 นั่นคือ 16,666.66 บาท

ในวันที่ 31 มีนาคมในปีเดียวกัน ดังนั้นจนถึงวันที่ 30 กันยายน จำนวนเงิน 16,666.66 บาทจะเป็นรายได้ค้างรับ (Accrued Income)ของบริษัท เนื่องจากบริษัททราบดีว่ามีการคิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนมีนาคม แต่จะได้รับในวันที่ 30 กันยายน

สำหรับบริษัทผู้ให้บริการให้บริการแก่ลูกค้าและลูกค้าสัญญาว่าจะชำระเงินหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง การชำระเงินสำหรับบริการเหล่านั้นจะถือเป็นรายได้ค้างรับ (Accrued Income) และรายได้ค่าเช่าถือได้ว่าเป็นรายได้ค้างรับเมื่อนโยบายการชำระเงินแตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอาคารหนึ่งหลังและตัดสินใจรับค่าเช่าจากผู้เช่ารายไตรมาส ไม่ใช่รายเดือน ในที่นี้ การรักษารายได้ค่าเช่าจะเป็นรายได้ค้างรับ (Accrued Income) เป็นเช่นนี้ตั้งแต่มีการสร้างค่าเช่าสองเดือน แต่บริษัทจะได้รับค่าเช่านั้นเมื่อสิ้นเดือนที่ 3 ของไตรมาสเดียวกัน