ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คืออะไรกันแน่?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses) เกิดขึ้นเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายที่คุณยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงินหรือที่เรียกว่าหนี้ ตัวอย่างเช่น คุณได้รับสินค้าตอนนี้และชำระเงินในภายหลัง เช่น เมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ชำระเงินในทันที แต่คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses)ในอนาคต

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นๆ จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหมายความว่าจะต้องชำระภายในระยะเวลา 12 เดือนปัจจุบันและปรากฏในงบดุลของบริษัท

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses)คือค่าเช่าที่ถึงกำหนดชำระเป็นประจำทุกเดือน แม้ว่าบิลสำหรับเดือนที่กำหนดจะยังมาไม่ถึง แต่บริษัทก็รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินตามจำนวนปกติ เงื่อนไขการชำระเงินมักจะกำหนดโดยนโยบายของบริษัทหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีอยู่ก่อน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย( Accrued Expenses) หรือที่เรียกว่าหนี้สินค้างจ่ายเป็นเงื่อนไขทางบัญชีที่อ้างถึงค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในบัญชีก่อนที่จะได้รับการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นภาระผูกพันของบริษัทในการชำระเงินสดในอนาคต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จึงแสดงในงบดุลของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน

บริษัทจ่ายเงินเดือนพนักงานในวันแรกของเดือนถัดไปสำหรับบริการที่ได้รับในเดือนก่อนหน้า ดังนั้นพนักงานที่ทำงานตลอดทั้งเดือนเมษายนจะได้รับค่าจ้างในเดือนพฤษภาคม หากในวันที่ 31 พฤษภาคม งบกำไรขาดทุนของบริษัทรับรู้เฉพาะเงินเดือนที่จ่ายไป ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses) จากการบริการของพนักงานในเดือนพฤษภาคมจะถูกตัดออก

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses)คือสถานการณ์ที่บริษัทได้รับอุปกรณ์สำนักงานจากซัพพลายเออร์เมื่อใกล้สิ้นเดือน แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์เมื่อถึงเวลาที่บริษัทปิดสมุดบัญชีสำหรับเดือนนั้น ในการบันทึกค่าใช้จ่ายนี้อย่างถูกต้องในเดือนที่รับ เจ้าหน้าที่บัญชีจะบันทึกค่าใช้จ่ายในบัญชีค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองด้วยเดบิตในจำนวนเงินที่ซัพพลายเออร์คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน และบันทึกเครดิตไปยังบัญชีหนี้สินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses) ดังนั้น หากจำนวนอุปกรณ์สำนักงานอยู่ที่ 10,000 บาท รายการบันทึกประจำวันจะเป็นเดบิต 10,000 บาท ไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และ 10,000 บาท ไปยังบัญชีหนี้สินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accrued Expenses)