ประเมินการลงทุนด้วย Accounting Rate of Return (ARR)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Accounting Rate of Return (ARR) เป็นสูตรที่สะท้อนถึงอัตราร้อยละของผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนหรือสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับต้นทุนของการลงทุนเริ่มแรก สูตร Accounting Rate of Return (ARR) หารรายได้เฉลี่ยของสินทรัพย์ด้วยการลงทุนเริ่มต้นของบริษัท เพื่อให้ได้อัตราส่วนหรือผลตอบแทนที่คาดหวังตลอดอายุของสินทรัพย์ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง Accounting Rate of Return (ARR) ไม่ได้พิจารณามูลค่าเงินตามเวลาหรือกระแสเงินสด ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญของการรักษาธุรกิจ Accounting Rate of Return (ARR) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจว่าควรดำเนินการซื้ออุปกรณ์ราคาแพง การซื้อบริษัทอื่น หรือการลงทุนทางธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ หรือไม่ เป็นรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีที่การลงทุนจะผลิต หารด้วยต้นทุนทุนเฉลี่ย หากผลลัพธ์มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ธุรกิจต้องการ นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าการลงทุนอาจคุ้มค่า หากอัตราผลตอบแทนทางบัญชีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การลงทุนจะไม่ได้รับการพิจารณา

Accounting Rate of Return (ARR) = กำไรเฉลี่ยต่อปี / การลงทุนเริ่มต้น

ตัวอย่างวิธีการใช้สูตร Accounting Rate of Return (ARR) ในโลกแห่งความเป็นจริง บริษัทแห่งหนึ่งต้องการลงทุนในเครื่องจักเพื่อขยายธุรกิจ เครื่องจักมีราคา 350,000บาทและจะเพิ่มรายได้ประจำปีของบริษัท 100,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำปีของบริษัทอีก 10,000 บาท เครื่องจักรมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปีโดยไม่มีมูลค่าซาก ดังนั้น การคำนวณ Accounting Rate of Return (ARR) เป็นดังนี้

กำไรประจำปีเฉลี่ย = 100,000 – 10,000 = 90,000

ค่าเสื่อมราคา = 350,000 / 20 = 17,500

กำไรเฉลี่ยต่อปีที่แท้จริง = 90,000 – 17,500 = 72,500

Accounting Rate of Return (ARR) = 72,500 / 350,000 = 20.71%

ดังนั้น Accounting Rate of Return (ARR) สามารถช่วยให้นักลงทุนประเมินว่าการลงทุนของนักลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ หากคุ้มค่าก็ควรลงทุนแต่ถ้าไม่ก็สามารถยกเลิกการลงทุนได้