ทำความรู้จักกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ระบบข้อมูลเป็นกระบวนการที่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลให้เป็นข้อมูล และแจกจ่ายข้อมูลนั้นให้กับผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) คือการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทางการเงินและการบัญชี และจัดทำรายงานข้อมูลที่ผู้จัดการหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ แม้ว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) จะเป็นระบบแบบ manual ได้ แต่ในปัจจุบันระบบข้อมูลทางบัญชีส่วนใหญ่เป็นระบบคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการพึ่งพาการบัญชีและการตรวจสอบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เป็นหลัก หน้าที่การบัญชีภายในองค์กรคือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) เป็นแอปพลิเคชั่นหลักในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ระบบบัญชีเหล่านี้ไม่ได้ทำงานแยกกันเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในทุกด้านของชีวิตบุคคลและองค์กร อันที่จริง ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าถึงระบบข้อมูลทางบัญชีโดยตรงมากขึ้น โดยไม่ผ่านฟังก์ชันการบัญชีและ MIS เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการรายงานของตนเอง ภายในองค์กรเหล่านี้ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้เรายังเห็นนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นในการสร้างโซลูชันสำหรับการบัญชีและการตรวจสอบ รวมถึงการเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในองค์กรทุกคน แน่นอนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศยังนำความเสี่ยงของตัวเองมาสู่แนวความเสี่ยงขององค์กร และความเสี่ยงนั้นจะต้องถูกระบุ ทำความเข้าใจ และจัดการ

ระบบข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญในวงจรบัญชี แม้ว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ แต่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS)โดยทั่วไปจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลภาษี ข้อมูลเฉพาะรวมถึงใบสั่งขายและรายงานการวิเคราะห์ ใบขอซื้อ ใบแจ้งหนี้ ทะเบียนตรวจสอบ สินค้าคงคลัง บัญชีเงินเดือน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และข้อมูลงบการเงิน

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) ต้องมีโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลนี้โดยทั่วไปจะตั้งโปรแกรมด้วยภาษาคิวรีที่ช่วยให้สามารถจัดการตารางและข้อมูลได้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) มีช่องต่างๆ มากมายสำหรับป้อนข้อมูลรวมถึงแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ระบบข้อมูลทางบัญชีมักเป็นแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีมาตรการป้องกันไวรัส แฮกเกอร์ และแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ ที่พยายามรวบรวมข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เก็บข้อมูลของตนทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์ต่างๆ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS)เป็นตัวอย่างของความสามารถในการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS)จัดทำรายงานซึ่งรวมถึงรายงานอายุของลูกหนี้ตามข้อมูลลูกค้า กำหนดการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร และงบทดลองสำหรับการรายงานทางการเงิน รายชื่อลูกค้า การคำนวณภาษี และระดับสินค้าคงคลังอาจถูกทำซ้ำ อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสาร บันทึกช่วยจำ หรือการนำเสนอไม่รวมอยู่ใน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี -Accounting Information Systems (AIS) เนื่องจากรายการเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรายงานทางการเงินหรือการทำบัญชีของบริษัท