56-1 คืออะไร? ทำไมนักลงทุนหุ้นควรจะอ่าน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การหาข้อมูลหุ้นโดยปกติแล้วไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลไม่น่าเชื่อถืออะไร ผู้บริหารบางท่านอาจจะขี้โม้ไปเรื่อยไม่สามารถทำได้จริงๆ ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์ได้มีการที่จะให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

56-1 เป็นข้อมูลที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อย่าง Set.or.th เพื่อให้นักลงทุนทุกท่านได้เข้าไปอ่านได้ โดยข้อมูลจะต้องปรับปรุงทุกปีแล้วส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกปี

สำหรับ 56-1 นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

 • การประกอบธุรกิจ
 • การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การประกอบธุรกิจ

ส่วนแรกการประกอบธุรกิจนั้นจะอธิบายว่าธุรกิจดำเนินการมีรายได้จากอะไร กลุ่มลูกค้ามาจากไหนเป็นใครบ้าง การจัดจำหน่ายผ่านทางไหนบ้าง การประกอบธุรกิจนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้กิจการเติบโต มีแผนการอย่างในอนาคต นอกจากนั้นยังมีข้อมูลด้วยว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้หากเกิดขึ้นเราจะได้หาทางหนีทีไล่ถูกต้อง เราจะสังเกตได้ว่าในหลายๆครั้งเราจะพบว่านักลงทุนเจอข่างร้ายหรือข่าวดีกระทบกับตัวหุ้น แต่นักลงทุนกลับไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรต่อดีเพราะไม่มีข้อมูล การอ่าน 56-1 สามารถช่วยตรงนี้ได้มาก รวมไปถึงข้อมูลภาระผูกพันทางด้านกฎหมาย ดังนั้นส่วนแรกจะต้องมีโครงสร้างย่อยดังนี้

 • นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการใน 56-1 เป็นเรื่องทีมงานบริหารกิจการว่ามีโครงสร้างอย่างไรบ้าง เป็นธุรกิจประจำตระกูลรึเปล่า การบริหารงานมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน นอกจากนั้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็จัดให้อยู่ในกลุ่มนี้เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์อยากให้บริษัทต่างๆไม่ได้มองแค่ผลกำไร แต่ยังมองการพัฒนาสังคมอีกด้วย ดังนั้น การจัดการและการกำกับดูแลกิจการใน 56-1 จะประกอบด้วยโครงสร้างย่อยดังนี้

 • ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในฐานะนักลงทุนแล้วเราจะหลักเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องของการอ่านงบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน เราควรที่จะรู้ว่าบริษัทมีกำไรเท่าไหร่ มีรายได้เท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ เพื่อที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท โดยเฉพาะความเห็นผู้สอบบัญชีเราต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับบริษัทที่มีการเตือนจากผู้สอบบัญชี ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ใน 56-1 ประกอบด้วยส่วนย่อยดังนี้

 • ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับ 56-1 ถึงแม้จะต้องใช้เวลามากในการอ่านข้อมูลต่างๆ แต่เราก็ควรอ่าน ผมพบกับนักลงทุนชื่อดังหลายท่าน แทบทุกท่านแนะนำให้อ่าน 56-1และนักลงทุนบางท่านอ่าน 56-1 ทุกบริษัท ไม่แปลกใจว่านักลงทุนท่านนั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก