อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร (1-Day Repurchase Rate) มีไว้เพื่ออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร  (1-Day Repurchase Rate) เกิดจากการกู้ยืมของระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินโดยวิธีการ การทำธุรกรรมการซื้อคืน (Repurchase Agreement :REPO)

 โดยการที่สถาบันการเงินทำการขายพันธบัตรให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องมาซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายคือ ดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร  (1-Day Repurchase Rate )

ประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร  (1-Day Repurchase Rate) คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยต่างๆ เงินเฟ้อมักมีความสัมพันธ์กันการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดราคารับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลหมายความว่าธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร  (1-Day Repurchase Rate) ลง

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยชนิดอื่นๆมีแนวโน้มที่ลดลงตามด้วย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน