รายได้เท่าไหร่ไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:รายได้เท่าไหร่ไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

คำตอบ:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายแล้วจะต้องยื่นแต่มีข้อยกเว้นเรื่องจำนวนเงินขั้นต่ำที่ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีดังนี้

  1. บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตายมีเงินได้พึงประเมินเงินเดือนเพียงอย่างเดียวต่ำกว่า 120,000 บาทสำหรับคนที่มีสถานะโสด และ 220,000 บาท สำหรับคู่สมรส
  2. บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตายมีเงินได้พึงประเมินรายได้อื่นๆต่ำกว่า 60,000 บาทสำหรับคนที่มีสถานะโสด และ 120,000 บาทสำหรับคู่สมรส
  3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินต่ำกว่า 60,000 บาท
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินต่ำกว่า 60,000 บาท