งบไตรมาส 1 ปี 2562กำไรกรุงไทย-KTB โต 7.6%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กำไรสุทธิ

7,301 ล้านบาท เพิ่ม 7.6% จากไตรมาส 1ปี2561 และ18.6% จากไตรมาส 4 ปี2561  ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มจากการกันสำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่ม และ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล แต่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มชดเชยส่วนนี้ไปได้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

24,641 ล้านบาท เพิ่ม 20% จากไตรมาส1 ปี2561  ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองจำนวน 3,899 ล้านบาท แต่ถ้าตัดตัวนี้ออกไป รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเติบโตเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ปี2561 

อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM)

3.15% ในไตรมาสนี้ เพิ่มจาก 3.07% ในไตรมาส 1 ปี2561  3.23% ในไตรมาส 4 ปี2561 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

5,635 ล้านบาท ลดลง 8.5% จากไตรมาส1 ปี2561 สาเหตุมาจาก การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล และ ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์บริษัทในเครือที่ลดลง

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

3,317 ล้านบาท เพิ่ม 17.6% จากไตรมาส1 ปี2561 เพราะกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและกำไรจากเงินลงทุน และ71.7% จากไตรมาส 4 ปี2561 เพราะกำไรสุทธิจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรจากเงินลงทุนและกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (รายได้อื่น)

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ

16,217 ล้านบาท เพิ่ม 19.9% จากไตรมาส 1 ปี2561 10.8% จากไตรมาส 4 ปี2561  จากสำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการหลักอื่นๆ ลดลง

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 7,330 ล้านบาท เพิ่ม 6.1% จากไตรมาส 1 ปี2561

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)

31 มีนาคม 2562 อยู่ที่126.86% เพิ่มจาก 125.74% ณ สิ้นปี

สินเชื่อ

ณ 31 มีนาคม2562

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 652,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.0% จากสิ้นปี

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 178,407 ล้านบาท ลดลง 0.8% จากสิ้นปี

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 338,889  ล้านบาท  ลดลง 1.5%จากสิ้นปี

สินเชื่อรายย่อย 789,281 ล้านบาท เพิ่ม 1.4 % จากสิ้นปี

สินเชื่ออื่นๆ 370 ล้านบาท เพิ่ม 0.1% จากสิ้นปี

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross)

4.50% ลดลงจาก 4.53% ณ สิ้นปี

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)

1.94 %