ประกาศแล้ว ยกเว้นอากรขาเข้าหน้ากากอนามัย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

มีผลตั้งแต่ 24 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/067/T_0019.PDF .