อนาคตเยาวชนไทยกำลังเผชิญจุดเสี่ยง ไม่เรียนต่อถึง 38% !!!!

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ข้อมูลจากสภาพัฒน์พบว่า

  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไม่จบการศึกษาถึง 20%
  • นักเรียบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ไม่จบการศึกษาถึง 31%
  • นักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่จบการศึกษาถึง 38%

สาเหตุส่วนใหญ่ที่นักเรียนนักศึกษาต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะว่าความยากจน นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆอย่างเช่น คุณแม่วัยใส ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพ

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจและน่าเป็นห่วงมากสำหรับอนาคตของประเทศไทยดังในด้านเศรษฐกิจและสังคม เราขาดแรงงานมีฝีมือที่จะไปใช้ในประเทศ โอกาสที่เราจะหลุดจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากมาก

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากความยากจนของคนในประเทศที่ทำให้การศึกษาไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศที่กว้างมากอยู่แล้ว กว้างขึ้นไปอีก

สิ่งที่จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ส่งผลต่อการศึกษาหลักๆ จะเกิดจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ ถ้าอยากแก้ปัญหานี้ เราต้องแก้ทั้งการส่งเสริมการเรียนของเยาวชน และส่งเสริมรายได้ของผู้ปกครองด้วย

ที่มา:https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10260&filename=index