เจาะลึกแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ข้าราชการหลายๆคนอยากได้สินทรัพย์ที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ และอยากได้ผลตอบแทนในรูปแบบค่าเช่า ดังนั้นทางกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้มีทางเลือกให้ข้าราชการสามารถลงทุนแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยได้

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยจะลงทุนในสินทรัพย์

  1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
  2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
  3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) 

สำหรับแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยถือว่าเป็นแผนที่ลงทุนค่อนข้างเสี่ยงเนื่องด้วยมีการลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท 100 เปอร์เซ็น ทำให้เมื่อราคาของสินทรัพย์ขึ้นลงจะส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนด้วย

ความเสี่ยงแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • การไม่ได้ผลตอบแทน rental yield หรือเรียกว่าค่าเช่าไม่ได้ตามคาดหวัง
  • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)  จะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตลาดหุ้นขึ้นลงย่อมส่งผลต่อมูลค่ากองทุนด้วย
  • สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะส่งผลต่อการเก็บค่าเช่า