เจาะลึกราคาพาร์ (Par) หมายถึงอะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ราคาพาร์ (Par) หมายถึง “มูลค่าที่ตราไว้” พันธบัตร หุ้นบุริมสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นๆ

เนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง พันธบัตรและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ แทบไม่เคยซื้อขายที่ราคาพาร์ (Par)อย่างแน่นอน พันธบัตรจะไม่ซื้อขายที่พาร์หากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสูงกว่าหรือต่ำกว่าอัตราคูปองของพันธบัตรซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทน

พันธบัตรที่ซื้อขายที่ราคาพาร์ (Par)จะเสนอราคาที่ 100 ซึ่งหมายความว่ามีการซื้อขายที่ 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ ราคาที่ 99 หมายความว่ามีการซื้อขายที่ 99% ของมูลค่าที่ตราไว้

เมื่อบริษัทออกพันธบัตรใหม่ หากได้รับมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้น ถือว่าออกพันธบัตรที่ราคาพาร์ (Par) หากผู้ออกได้รับน้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน จะได้รับส่วนลด หากผู้ออกได้รับมากกว่ามูลค่าหลักประกัน ให้ออกแบบพรีเมียม

อัตราคูปองหรือผลตอบแทนสำหรับพันธบัตรและอัตราเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการที่หลักทรัพย์ออกใหม่จะออกที่พาร์ ลดราคา หรือพรีเมี่ยม

พันธบัตรที่ซื้อขายที่พาร์มีผลตอบแทนเท่ากับคูปอง นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนเท่ากับคูปองสำหรับความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่ผู้ออกพันธบัตร

มูลค่าที่ตราไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพันธบัตรการกำหนดราคา เมื่อใดก็ตามที่ราคาของพันธบัตรกำหนดไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ พันธบัตรจะถือว่า “ลดราคา” หรือซื้อขายโดยมีส่วนลด เมื่อราคาของพันธบัตรสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ พันธบัตรนั้นถือเป็นการซื้อขายที่พรีเมี่ยม

หากบริษัทออกพันธบัตรด้วยคูปอง 5% แต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่คล้ายคลึงกันคือ 10% นักลงทุนจะจ่ายน้อยกว่าราคาพาร์ (Par) สำหรับพันธบัตรเพื่อชดเชยส่วนต่างของอัตรา มูลค่าพันธบัตรเมื่อครบกำหนดบวกผลตอบแทนจนถึงเวลานั้นต้องมีอย่างน้อย 10% เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ

หากผลตอบแทนต่ำกว่า 3% นักลงทุนยินดีจ่ายมากกว่าพาร์สำหรับพันธบัตร 5% นั้น นักลงทุนจะได้รับคูปองแต่ต้องจ่ายเพิ่มเนื่องจากผลตอบแทนที่ต่ำกว่า

ราคาพาร์ (Par) สำหรับหุ้นสามัญมีอยู่ในรูปแบบผิดเวลา ในกฎบัตร บริษัทสัญญาว่าจะไม่ขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) จากนั้นหุ้นจะออกด้วยมูลค่าที่ตราไว้หนึ่งเพนนี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นในตลาด

ราคาพาร์ (Par) สำหรับตลาดหุ้น ก็คือมูลค่าเริ่มต้นของบริษัท โดยสามารถคำนวณจากมูลค่าทุนจดทะเบียนแล้วนำไปหารด้วยจำนวนของหุ้นที่บริษัทออก ยกตัวอย่าง บริษัท เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,000 ล้านหุ้น ราคาพาร์ (Par) ของบริษัทก็จะเท่ากับ 1 บาท