มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 3 – 40(3)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินได้ประเภทที่ 3 หรือเรียกว่า 40(3) จะประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา ค่าGoodwill และ เงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

ลิขสิทธิ์คือ สิ่งที่ใช้ความสามารถ ความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร สำหรับงานลิขสิทธิ์มีกฎหมายคุ้มครอง 9 ประเภท ดังนี้

 1. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
 2. งานโสตทัศนวัสดุ
 3. สิ่งบันทึกเสียง
 4. งานดนตรีกรรม
 5. งานวรรณกรรม
 6. งานศิลปกรรม
 7. งานนาฎกรรม
 8. งานภาพยนตร์
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิตามกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ หรือเจ้าของสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ลิขสิทธิ์
 2. ทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญาทางแบ่งออกได้ 8 ประเภท

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สิทธิบัตร
 3. อนุสิทธิบัตร
 4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 5. เครื่องหมายการค้า
 6. ความลับทางการค้า
 7. แบบแผนผังภูมิของวงจรรวม
 8. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ค่าความนิยม (Good will) คือค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท เช่น ชื่อเสียงบริษัท

เงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล เช่น เงินที่ได้จากคำพิพากษาจากการหย่า การใช้สิทธิเช่า

การหักค่าใช้จ่าย

สำหรับเงินได้ประเภทที่ 3 สามารถหักแบบเหมาจ่ายได้ 50% ของเงินได้ประเภทที่1รวมกับรายได้ประเภทที่1แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ยกเว้นเงินเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

ตัวอย่าง

ได้รับค่าลิขสิทธิ์ใน 1 ปี ที่ 4,000,000 บาท

คำนวณหักค่าใช้จ่าย 4,000,000 x 50% = 2,000,000 บาท

แต่เนื่องด้วยมีข้อกำหนดว่าไม่สามารถหักได้เกิน 100,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถหักได้เพียง 100,000 บาท ไม่ใช่ 2,000,000 บาท

มาทำความรู้จักเงินได้พึงประเมินที่ใช้ประเมินภาษีทั้ง 8 ประเภทกัน