เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี

หนี้สินที่ปกติเป็นหนี้สินระยะยาวเพราะมีภาระต้องชำระมากกว่า 1 ปี

แต่พอเวลาผ่านไประยะเวลาเหลือน้อยกว่า 1 ปี

เพื่อที่บริษัทจะต้องเตรียมเงินมาจ่ายง่ายเลยเปลี่ยนเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนแทน