มาขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืนกันดีกว่า

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นนั้น พบว่านักลงทุนหลายๆคนทิ้งโอกาสหาเงินง่ายๆแบบนี้ไปอย่างน่าเสียดาย มันเป็นเงินที่เราในฐานะนักลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับ

ทำไมถึงมีขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืน?

เงินปันผลนักลงทุนจะถูกหักภาษีโดยอัตโนมัติที่ 10% (หัก ณ ที่จ่าย) สมมุติว่าบริษัทจ่าปันผล 1 บาทต่อหุ้น นักลงทุนจะได้รับจริงเพียง 0.90 บาท ขณะเดียวกับบริษัทเองก็เสียภาษีนิติบุคคลด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน เราจึงสามารถขอเงินคืนได้เพื่อไม่ให้เกิดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน

ไม่จำเป็นต้องขอเครดิตคืนภาษีเงินปันผลก็ได้?

การขอเครดิตคืนภาษีเงินปันผลเป็นสิทธิของนักลงทุน ไม่ใช่หน้าที่ของนักลงทุน ดังนั้นนักลงทุนมีสิทธเลือกที่จะขอคืนเครดิตเงินปันผลหุ้นหรือไม่ก็ได้ อยากให้รัฐบาลมีเงินไปใช้ในพัฒนาประเทศสามารถเลือกที่จะไม่ขอคืนได้

ในอีกกรณีหนึ่งยิ่งเราขอเครดิตภาษีคืนเรากับยิ่งต้องเสียภาษีมากขึ้น

กรณีนี้เกิดจากที่เรามีฐานเสียภาษีที่สูงกว่านิติบุคคล เช่น ภาษีนิติบุคคลเสียภาษีที่ 20% แต่ฐานภาษีเราอยู่ที่ 35% เมื่อเราขอเครดิตภาษีเงินปันผล เงินปันผลที่ได้รับมาจากกำไรบริษัทจะถูกคำนวณที่ 35% แทนที่ 20%

ในบางบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นบริษัท BOI ช เราก็ไม่ควรที่จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลเลย

ดังนั้นการเลือกที่จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่นั้นจะต้องเปรียบเทียบกันระหว่างฐานภาษีเราและฐานภาษีบริษัทที่เราได้รับปันผล

การคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล

เครดิตเงินปันผล = (เงินปันผล x อัตราภาษีนิติบุคคล )  ÷ ( 100 – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ยกตัวอย่าง บริษัท A ประกาศจ่ายเงินปันผล 4 บาทต่อหุ้น เรามีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น บริษัทมีอัตราภาษี 20% ต่อปี

เครดิตเงินปันผล = (เงินปันผล x อัตราภาษีนิติบุคคล )  ÷ ( 100 – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)

คำนวณ

เงินปันผลที่เราได้รับ = 10,000 x 4 = 40,000 บาท

เครดิตเงินปันผล = (40,000 x 20) ÷ ( 100 – 20) = 10,000 บาท

คำนวณเงินภาษีที่ประหยัดได้จากเครดิตปันผล

การที่จะคำนวณภาษีที่จะประหยัดได้นั้นง่ายมากให้เรานำเงินเครดิตปัน และเงินปันผลไปรวมกับเงินได้ที่พึงประเมิน

จากโจทย์ก่อนหน้าได้รับปันผล 40,000 บาท เครดิตปันผล 10,000 บาท

ตัวอย่าง

เราทำงานเงินเดือน 9,000 บาท ดังนั้น 1 ปีเราจะมีรายได้ที่พึงประเมิน 108,000 บาท

คำนวณภาษีได้

เงินได้ที่พึงประเมิน 108,000 บาท

ลบ

ค่าใช้จ่าย (เหมาจ่าย 50% ของรายได้) = 108,000 x 50% = 54,000 บาท

บวก

เงินปันผลและเครดิตปันผล 40,000 + 10,000 =50,000 บาท

รายได้ที่จะเข้าฐานภาษีเท่ากับ 108,000 – 54,0000 + 50,0000 = 104,000 บาท (ไ้ด้รับยกเว้นภาษีเนื่องจากรายได้ต่ปีต่ำกว่า 150,000 บาท)

คำนวณการเครดิตภาษีที่จะได้รับคืน

ภาษีที่จะได้รับคืนจากการเครดิตภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย – เครดิตภาษี

ภาษีที่จะได้รับคืนจากการเครดิตภาษี = 0 (ยกเว้นภาษี) – 10,000 = -10,000 บาท

ดังนั้นเรามีสิทธิขอเงินจากสรรพากรคืน 10,000 บาทเพิ่มจากที่เสียภาษีหัก ณที่จ่าย (10%)ที่เราได้เสียไปแล้วตอนรับเงินปันผล

จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีจากสรรพากร = 10,000 + 4,000 =14,000 บาท

จริงๆแล้วเราสามารถนำไปคำนวณในโปรแกรมคำนวณภาษีสรรพากรได้ไม่จำเป็นต้องคำนวณเองครับ