หลายเทื่อภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายเทื่อ [หลาย-เทื่อ] ภาษาอีสานแปลว่า  อย่างธรรมดาสามัญ, โดยทั่วไป, บ่อยๆ, เป็นครั้งคราว, เนืองๆ,