หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หนี้สินหมุนเวียน ตามนิยามก็คือ ภาระทางการเงินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี ประกอบไปด้วย

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าก็คือ การที่เราไปทำธุรกิจแล้วเราต้องนำวัตถุดิบในการใช้ประกอบกิจการหรือนำสินค้ามาขาย แต่ด้วยความที่ทำธุรกิจด้วยกันมานาน หรืออะไรก็แล้วแต่บริษัทยังไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทที่จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้ นำวัตถุดิบมาใช้ก่อนหรือนำสินค้ามาขายก่อนทำให้ตรงนี้เป็นหนี้สินที่เรียกว่า เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่บริษัทจะต้องจ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าร้าน ที่จะต้องชำระแต่ยังไม่ได้ชำระทำให้ตรงนี้ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินปันผลค้างจ่าย

เงินปันผลค้างจ่าย คือ การที่บริษัทประกาศไปแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายจริงๆ ต้องรอให้ถึงวันที่จะจ่ายทำให้ตรงนี้เป็นหนี้สิน เพราะว่ารับปากว่าจะจ่ายไปแล้ว

หนี้สินระยะสั้น

หนี้สินระยะสั้น คือ การที่บริษัทไปกู้เงินโดยวิธีต่างๆ ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร คือ เงินที่บริษัทไปกู้มาจากเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคาร เป็นหนี้สินระยะสั้นต้องชำระภายใน1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี คือหนี้สินที่ปกติเป็นหนี้สินระยะยาวเพราะมีภาระต้องชำระมากกว่า 1 ปี แต่พอเวลาผ่านไประยะเวลาเหลือน้อยกว่า 1 ปี เพื่อที่บริษัทจะต้องเตรียมเงินมาจ่ายง่ายเลยเปลี่ยนเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนแทน