สรุปภาษีที่ดินที่ทุกคนต้องรู้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษีที่ดินเป็นกฎหมายที่พยายามผลักดันเป็นเวลานานแล้วเพราะที่ดินเป็นสิ่งที่มีจำกัดและที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนมีฐานะ ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าเป็นเวลานานทำให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนทั่วไป ภาษีที่ดินจึงได้เกิดขึ้น ทีนี้เราสำหรับคนที่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆจะมีวิธีการคิดภาษีแตกต่างกันดังนี้

ที่อยู่อาศัย

1.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 0 – 10 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน)มูลค่า 0 – 10 ล้านบาท ไม่คิดภาษี

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 0 – 10 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

2.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) แบ่งเป็น 2 ประเภท

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่า 10 – 50 ล้านบาทพร้อมที่ดินไม่คิดภาษี

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาทบนที่ดินคนอื่นคิดภาษี 0.02%

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 10 – 50 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

3.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 50 – 75 ล้านบาทคิดภาษี 0.03% ของมูลค่า

4.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า75 – 100 ล้านบาทคิดภาษี 0.05% ของมูลค่า

5. ที่อยู่อาศัยมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไปคิดภาษี 0.1% ของมูลค่า

ที่ดินทำการเกษตร

ที่ดินทำการเกษตรบุคคลธรรมดา

1.ที่ดินทำการเกษตรบุคคลธรรมดามูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทไม่เสียภาษี

2.ที่ดินทำการเกษตรบุคคลธรรมดามูลค่าเกิน 50 ล้านบาทเสียภาษี 0.15%

*ยกเว้นภาษี 3 ปีแรก (2563-2565)

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคล

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคล 2 ปีแรก (2563-2564)เสียภาษีขั้นบันไดเสียภาษีแบบขั้นบันได

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลมูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบาทเสียภาษี 0.01%

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลมูลค่ามากกว่า 75-100 ล้านบาทเสียภาษี 0.03%

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลมูลค่า 100-500 ล้านบาทเสียภาษี 0.05%

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลมูลค่ามากกว่า 500-1,000 ล้านบาทเสียภาษี 0.05%

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเสียภาษี 0.10%

ที่ดินทำการเกษตรนิติบุคคลปี2565 เป็นต้นไป เสียไม่เกิน 0.15%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์ 2563 -2564

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่า 0 – 50 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.30%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 50 – 200 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.40%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 200 – 1,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.50%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.60%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.70%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์ ปี 2565 เสียภาษีไม่เกิน 1.2%

** สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีบ้านหลังที่สองที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ กฎหมายเปิดโอกาสให้แจ้งทักท้วงการเก็บภาษี

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า 2563 -2564

ที่ดินว่างเปล่ามูลค่า 0 – 50 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.30%

ที่ดินว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 50 – 200 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.40%

ที่ดินว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 200 – 1,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.50%

ที่ดินว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.60%

ที่ดินว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.70%

ที่ดินว่างเปล่าปี 2565 เสียภาษีไม่เกิน 1.2%

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์