ตั้ง วิษณุ เครืองาม เป็นประธานคุมแผนฟื้นฟูการบินไทย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายๆ คนทราบกันดีว่าตอนนี้การบินไทยได้ประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรง ทั้งขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี ประกอบกับตัวเร่งจากการที่เชื้อ Covid ทำให้การบินระหว่างประเทศชะงักลง

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ถึงแม้ว่าบริษัทการบินไทย จะพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอยู่

คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย

 1. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 2. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการ
 3. ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
 4. ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
 5. ชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
 6. วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
 7. ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 8. รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
 9. ประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่ระบวนการพื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
 2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล
 3. กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก หรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการพื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 5. รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐนตรีเป็นระยะๆ