ไม่มาไม่ได้แล้วสำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และสำหรับชาวพุทธแล้วจะมีสถานที่ไหนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ดีเท่ากับวัด โดยวันนี้เราจะพามาพบกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นวัดชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวมากมายที่ต้องการเข้าไปเที่ยวในสถานที่นี้ เนื่องด้วยอยู่ท่ามกล่างภูเขาและสายหมอกรายล้อมที่สวยงามมาก โดยตัววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีความงดงามอย่างยิ่ง ตกแต่งด้วยกระเบื้องหินสีสวยงามพระเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร มีเสน่ห์น่าดึงดูด และจุดสำคัญมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียงต่อกัน 5 องค์สีขาว โดดเด่นเห็นแต่ไกล วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยวัดพระธาตุผาแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2547 โดยเริ่มต้นมีเพียงกุฎิเพียง 2 หลัง ที่เป็นเพียงกระท่อมเล็ก ๆ โดยเริ่มต้นใช้ชื่อพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว แต่เมื่อพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส และ หลวงพ่อปารมี สุรยุทโธ ได้ไปปฏิบัติธรมม ณ วัดพระธาตุผาแก้ว มีญาติโยมที่ศรัทธา บริจาคปัจจัยต่าง ๆ แล้วได้พัฒนาวัดพระธาตุผาแก้วเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาคาร ต้นไม้ ก็เกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งสิ้น ต่อมาได้ทำการจัดตั้งเป็นให้วัดมีชื่อว่า วัดพระธาตุผาแก้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช2553 และได้เปลี่ยนชื่อของวัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556ให้มาเป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง โดยแต่เดิมชาวบ้านแถวนั้นจะเรียกกันว่า ผาซ่อนแก้ว ทั้งนี้วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พุทธศักราช 2559

สำหรับเจดีย์พระธาตุผาแก้วสีสันสวยงานด้วย กระเบื้อง หินสี โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระบรมได้พระราชทานสารีริกธาตุให้ไว้อยู่บนยอดเจดีย์ นอกจากนั้นได้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

เนื่องด้วยในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ ๘๕ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้สร้างวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เพื่อได้ทำการถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้จะพบว่าได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสำหรับชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 สำหรับชั้นอื่น ใช้ประกอบศาสนกิจอื่นๆ

ศาลาพระหยกเขียว หยกขาว เป็นศาลาสำหรับการปฏิบัติธรรม โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกปางมาร พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว ใช้หยกทั้งก่อนแกะสลัก นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปหยกขาวปางขัดสมาธิเพชรพระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล พระพุทธรูปทั้งสองจะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ศาลาพระหยกเขียว หยกขาว ตกแต่งด้วกระจกบานใหญ่โดยรอบที่มีความสวยงาย รูปทรงของศาลาพระหยกเขียว หยกขาวจะมีเป็นลักษณะโปร่งดูกว้างจวาง ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งสบาย