เจาะลึกการคำนวณต้นทุนสินค้าวิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การใช้วิธีการบัญชีสินค้าคงคลังและการใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนสำคัญของการจัดการการเงินและสินค้าคงคลังของบริษัท วิธีทั่วไปวิธีหนึ่งที่ธุรกิจใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คือวิธีต้นทุนเฉลี่ย(Average Cost Method  – AVCO)  หรือที่เรียกว่าวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีการที่บริษัทติดตามการบัญชีสินค้าคงคลังในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรของธุรกิจ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีต้นทุนเฉลี่ย วิธีใช้สูตรต้นทุนเฉลี่ย และตัวอย่างการใช้งาน

วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO) กำหนดต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักให้กับหน่วยที่คล้ายคลึงกันปริมาณมาก แทนที่จะใช้ต้นทุนแต่ละหน่วย วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO) เป็นหนึ่งในสามวิธีการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนของรายการสินค้าคงคลังสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วิธีการทั่วไปอีกสองวิธี ได้แก่ เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และเข้าก่อนออกก่อน (LIFO) โดยการกำหนดต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักให้กับสินค้าคงคลัง การคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นง่ายมาก

วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO) มักเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะใช้และแพงน้อยที่สุดในการรักษาโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งสามวิธี วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO) ทำงานได้ดีในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อมี:

สินค้าที่มีราคาใกล้เคียงกันปริมาณมากเคลื่อนผ่านสินค้าคงคลัง

หน่วยสินค้าคงคลังที่เหมือนกันหรือแทบแยกไม่ออก

แต่ละหน่วยยากเกินไปหรือใช้เวลานานเกินไปที่จะติดตาม

ต้นทุนวัสดุที่ผันผวนหรือต้นทุนการผลิตที่คาดเดาไม่ได้

เป้าหมายการวางแผนระยะยาวซึ่งการรู้ต้นทุนเฉลี่ยของหน่วยนั้นมีประโยชน์

ในการคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหน่วยสินค้าคงคลัง คุณใช้สูตร วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO) สูตรนี้ใช้ต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังและหารจำนวนนั้นด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมดในสินค้าคงคลัง ผลหารที่ได้คือต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหน่วย

สูตรวิธีต้นทุนเฉลี่ยคือ:

ต้นทุนรวมของสินค้าคงคลัง / หน่วยทั้งหมดในสินค้าคงคลัง = ต้นทุนต่อหน่วยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

นี่คือขั้นตอนสำหรับการใช้สูตร วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO):

1. กำหนดต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าคงคลังที่ซื้อทั้งหมด

ขั้นแรก ให้หาต้นทุนรวมของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดที่ซื้อ ประการที่สอง หารผลรวมนั้นด้วยจำนวนรายการ ผลที่ได้คือต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการ

ตัวอย่างเช่น หากบริษัททำการซื้อสินค้าคงคลังห้าครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยราคา 600 บาท, 400 บาท, 900 บาท, 800 บาทและ 500 บาทพวกเขาจะรวมการซื้อทั้งหมดห้ารายการเป็นยอดรวม 9,500 บาทจากนั้นบริษัทก็จะนำจำนวนสินค้าทั้งหมดที่พวกเขาซื้อ 900  ชิ้นมาหาร 9,500 บาทด้วย 900 ชิ้น ผลลัพธ์จะเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 10.55 ต่อรายการ (9,500/900= 10.55)

2. กำหนดต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าคงคลังที่ผลิตทั้งหมด

หากธุรกิจใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าคงคลังของตนเอง ก็จะนำต้นทุนการผลิตทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนสินค้าคงคลังที่ผลิตทั้งหมด ผลที่ได้คือต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการ

ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจผลิตกางเกงของตัวเอง ก็จะรวมต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมด ในการผลิตกางเกงเข้าด้วยกัน หากธุรกิจใช้เงิน 10,000 ดอลลาร์สำหรับวัตถุดิบทั้งหมดและผลิตกางเกง 500 ตัว จากนั้นหาร 10,000 บาทด้วยกางเกง500 ตัวจะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) อยู่ที่ 20บาทต่อเสื้อยืด (10,000 / 500 = 20)

3. คำนวณต้นทุนรวมของสินค้าคงเหลือที่ขายได้

ขั้นแรก ให้คำนวณจำนวนรวมของรายการสินค้าคงคลังที่ขาย ประการที่สอง คูณจำนวนนั้นด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการ ผลที่ได้คือต้นทุนเฉลี่ยรวมของสินค้าที่ขาย

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทกางเกงขายกางเกง 300 ตัวจากทั้งหมด 500 ตัวที่ผลิตในเดือนเมษายน พวกเขาจะคูณกางเกงที่ขายได้ 500 ตัวด้วยต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) 20บาทของเสื้อยืดแต่ละตัว ผลลัพธ์จะเป็น 6,000 บาทในสินค้าคงคลังที่ขาย (300 x 20 = 6,000)

4. คำนวณต้นทุนรวมของการสิ้นสุดสินค้าคงคลัง

ขั้นแรก ให้คำนวณจำนวนรวมของสินค้าที่ยังขายไม่ออกซึ่งยังอยู่ในสินค้าคงคลัง ประการที่สอง คูณจำนวนนั้นด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการ ผลลัพธ์คือต้นทุนเฉลี่ยรวมของการสิ้นสุดสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทกางเกงขายกางเกงที่ผลิตได้ 300 ตัวจากทั้งหมด 500 ตัว กางเกงที่ยังไม่ขาย 200 ตัวจะยังคงอยู่ในสินค้าคงคลัง พวกเขาจะคูณกางเกงที่ขายไม่ออก 200 ตัวด้วยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing)  ของเสื้อยืดแต่ละตัว รวมเป็นเงิน 4,000 บาทในสินค้าคงคลังที่สิ้นสุด (200  x 20= 4,000 บาท)

สูตร AVCO ยังสามารถนำไปใช้กับระบบสินค้าคงคลังเป็นระยะหรือระบบสินค้าคงคลังถาวร ด้วยระบบสินค้าคงคลังเป็นระยะ คุณสามารถค้นหาต้นทุนสินค้าที่ขายและมูลค่าของการสิ้นสุดสินค้าคงคลังโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหน่วย จากนั้นคูณจำนวนนั้นกับจำนวนหน่วยที่ขายหรือจำนวนหน่วยในสินค้าคงคลังที่สิ้นสุด ด้วยระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง คุณสามารถคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหน่วยก่อนแต่ละธุรกรรมการขาย

วิธีต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method  – AVCO)  ต้องใช้แรงงานน้อยที่สุดในการใช้ ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ถูกที่สุดในทุกวิธี นอกเหนือจากความเรียบง่ายของการใช้วิธีต้นทุนเฉลี่ยแล้ว รายได้ไม่สามารถจัดการได้ง่ายเหมือนกับวิธีการคิดต้นทุนสินค้าคงคลังอื่นๆ บริษัทที่ขายสินค้าที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างจากกันหรือพบว่าเป็นการยากที่จะหาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยจะชอบใช้วิธีต้นทุนเฉลี่ย นอกจากนี้ยังช่วยเมื่อมีสินค้าที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากเคลื่อนย้ายผ่านสินค้าคงคลัง ทำให้การติดตามแต่ละรายการใช้เวลานาน