สรุปมาตรการรัฐบาลช่วยเหลือลูกจ้าง-พนักงานรับมือ COVID-19

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้แถลงถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วแบ่งออกเป็น 8 มาตรการดังนี้

  1. แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งหมด 3 ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
  2. ผู้มีประกันสังคมจะได้รับสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ถ้าเกิดนายจ้างไม่ให้ทำงานจะได้รับเงินไม่เกิน 180 วัน แต่ถ้ารัฐสั่งหยด จะรับเงินไม่เกิน 90 วัน
  3. กำหนดวงเงิน 40,000 ล้านบาทเพื่อให้สินเชื่อฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ให้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
  4. กำหนดวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย แต่ต้องมีหลักประกัน
  5. กำหนดวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อให้สินเชื่อสำหรับโรงรับจำนำต่างๆ คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน
  6. ยืดระยะเวลาเสียภาษีเป็นเดือนสิงหาคม 2563
  7. เพิ่มวงเงินลดหย่อยสุขภาพจาก 10,000 บาทต่อปีเป็น 25,000 ต่อปี
  8. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัย