ย่างกาย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน ย่างกาย อ่านว่า ย่าง-กาย

แปลว่า ผ่านหน้าไป เดินผ่าน เดินทางผ่านไปยัง