มาทำความเข้าใจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เกิดจากการที่นักลงทุนรวมเงินทุนกันเพื่อนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยปกติการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะได้ผลตอบแทนในรูปค่าเช่า แต่นักลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์จะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล อันที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเพียงแต่การลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จะต้องแบ่งเงินค่าเช่าให้แต่ละคนตามสัดส่วนหุ้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)เทียบกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) แตกต่างกันอย่างไร?

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จะมีลักษณะเป็นเจ้าของ (free hold) แตกต่างจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) ที่เป็นเพียงสิทธิในการเช่าที่มีอายุในการใข้สิทธิการเช่า แล้วแต่สัญญาที่ระบุเอาไว้ เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้วสิ่งที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) ที่ไปเช่าทรัพย์สินนั้นจะสิ้นสุดมูลค่า

ความเสี่ยงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

กองทุนอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนั่นคือไม่ได้ค่าเช่าตามที่ต้องการ การเก็บค่าเช่าไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเสื่อมของอาคารที่ทำให้มูลค่าลดลง

นอกจากนั่้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) บางกองทุนยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชิ้นเดียวหากเกิดปัญหาสภาพสังคมเสื่อมโทรมในพื้นที่จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับค่าเช่า