มาทำความรู้จักพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

พระธาตุท่าอุเทน ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีเมือง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ถือว่าเป็น โบราณสถานทางศาสนาในนิกายเถรวาท ลักษณะความพิเศษของที่นี่คือมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากย่างกุ้ง ประเทศพม่า สำหรับคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเป็นพระธาตุประจำวันของคนที่เกิดวันศุกร์

สำหรับพระธาตุท่าอุเทนนั้น มีสถานที่ตั้งโดยอยู่ในวัดพระธาตุท่าอุเทน ตามชื่อพระธาตุอุเทน อยู่ที่อำเภอท่าอุเทน และในจังหวัดนครพนม วัสดุก่อสร้างขององค์พระธาตุนั้นได้มีการก่ออิฐถือปูนเป็นในรูปแบบผังรูปสี่เหลี่ยมมีรูปแบบของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม

มีการออกแบบเพื่อสร้างเป็น 3 ชั้น สำหรับชั้นแรกนั้นจะเป็นในรูปแบบของอุโมงค์ที่สามารถเก็บของมีค่าต่าง ๆ และชั้นที่ 2 นั้นจะสร้างเพื่อครอบอุโมงค์ สุดท้ายชั้นที่ 3 จะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ มีความสูงที่มีการประมาณความสูง 66 เมตร ผู้สร้างพระธาตุท่าอุเทนนั้นคือพระอาจารย์ศรีทัตถ์ เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช 2454 แต่ไม่ได้สร้างเสร็จภายในปีเดียว แต่มีการใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี โดยสร้างเสร็จพุทธศักราช 2459

มีเหตุการณ์สำคัญในปีพุทธศักราช 2540 เกิดความเสียหายในของส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุในทางด้านทิศใต้ได้มีการพังทลายลง กรมศิลปากรเองมีส่วนสำคัญได้ให้มีการทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุท่าอุเทนจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2541 จากเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวทำให้มีการก่อสร้างส่วนสำคัญในการทำโครงสร้างให้แข็งแกร่งการเสริมคานคอนกรีตภายในจึงมีส่วนสำคัญเพื่อป้องกันองค์พระธาตุได้มีโอกาสเสียหายพังทลายอีกครั้ง

วัดพระธาตุท่าอุเทนซึ่งได้รับมีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นโบราณสถานของชาติ มีการกำหนดขอบเขตของโบราณสถานเพื่อลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 4ง หน้า 2 ลงวันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2541 มีการกำหนดพื้นที่ไว้ที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 89.48 ตารางวา พระธาตุท่าอุเทนนั้นถือว่าเป็นศิลปกรรมที่สำคัญของไทย ปูชนียสถานอันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธ พระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้ทำการอัญเชิญพระธาตุพระอรหันต์จากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าเพื่อบรรจุลงในพระธาตุท่าอุเทน

ในทุกปีในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1ค่ำ เดือน 4 จะมีการนมัสการพระธาตุท่าอุเทน

มีความเชื่อสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ว่ามีเทพประจำวันศุกร์ ทำให้คนเกิดวันศุกร์มักจะมานมัสการพระธาตุท่าอุเทน

แหล่งข้อมูล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99