พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ที่มา:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF