พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ที่มา:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0006.PDF