เจาะลึกเหตุผลว่าทำไมผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องห้าม ต้องผ่านคุณสมบัติ 7 ข้อ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับการอยู่อาศัยในห้องชุดหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าคอนโดมิเนียม จะเป็นการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากเพื่อมาอาศัยอยู่ในอาคารสูง มีเป็นคนเป็นพันคนกับความต้องการพันอย่าง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการหาคนที่ช่วยประสานงานผลประโยชน์ของคนในคอนโด นอกจากจะประสานงานภายในยังประสานงานภายนอกด้วย

คนประสานงานงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยปกติจะเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้จัดการนิติบุคคล ด้วยความสำคัญระดับนี้ทำให้ต้องมีเงื่อนไขในการกำหนดว่าผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

อย่างแรกก็คือเรื่องของอายุผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่จะมีการกำหนดไม่ให้เด็กเกินไปที่จะดูแล นั่นก็คือห้ามอายุต่ำกว่า 25 ปี

อย่างที่สองก็คือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดอาคารชุดไม่มีสภาวะที่ดูและการเงินของตัวเองไม่ได้ โดยการกำหนดไว้ว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งค่อนข้างสำคัญเพราะต้องดูแลเงินส่วนกลางของลูกบ้านของคอนโด

อย่างที่สามก็คือต้องมีศักยภาพในการดูแลตัวเองจะต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

อย่างที่สี่ต้องมีประวัติความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ดี ทำให้ต้องกำหนดว่าต้องไม่โดนไล่ออกจากราชการ รวมไปถึงปลดออกจากราชการด้วย องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

อย่างที่ห้าต้องไม่เคยมีประวัติว่าเคยติดคุก แต่ข้อนี้จะมียกเว้นบ้างก็คือการที่โดนโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

อย่างที่หกจะต้องไม่เคยทำให้ต้องโดนถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการ โดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังนี้ คือ ทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

และสุดท้ายแล้วจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

โดยปกติแล้วจะไม่มีสามารถแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหากมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมากข้างตั้น แต่ถ้าหากว่าเผลอพลาดไปให้ถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อพบว่าขาดคุณสมบัติ