เจาะลึกแผนผสมหุ้นทวี กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ข้าราชการส่วนใหญ่จะเลือกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) แผนหลักเพราะเป็นแผนที่เลือกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เลือกให้อัตโนมัติ แต่สำหรับข้าราชการบางท่านที่ต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากเกินไป ทางกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)ได้มีแผนการลงทุนที่น่าสนใจให้ข้าราชการได้เลือกคือ แผนผสมหุ้นทวี แผนผสมหุ้นทวีเป็นแผนที่เพิ่มสัดส่วนตราสารทุนเพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับเงินลงทุน

ระดับความเสี่ยงแผนผสมหุ้นทวี

สัดส่วนการลงทุนแผนผสมหุ้นทวี

จะสังเกตุได้ว่าแผนผสมหุ้นทวีนั้นจะลงทุนในตราสารหนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนตราสารทุนนั้นอยู่ 35 เปอร์เซ็น บวก/ลบ 10.25 เปอร๋เซ็นตามสถานการณ์ นั่นแสดงว่าเงินลงทุนของเราจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ไม่ทั้งหมด สำหรับตราสารทุนจะช่วยให้สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ อัตราส่วนตราสารทุน สำหรับตราสารทุนนั้นก็คือหุ้นนั่นเอง โดยปกติหุ้นจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าตราสารหนี้แต่หุ้นจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่าตราสารหนี้ ให้เรามองง่ายๆว่าหากการลงทุนเราเน้นการลงทุนตราสารทุนหรือหุ้นที่สูงก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงแต่แลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ต่างจากสัดส่วนตราสารหนี้ที่สูงจะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตราสารทุนแต่ความเสี่ยงก็น้อยกว่าเช่นกัน

ปัจจัยความเสี่ยง

  • ความผันผวนของตลาดหุ้นที่จะส่งผต่อมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุน
  • การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลให้มูลค่าตราสารหนี้้ในปัจจุบันมีมูลค่าลดลง เพราะชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกใหม่
  • ค่าเงิน จะส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่ไปลงในต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้