ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR))

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) หมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการรายงานผลตอบแทนย้อนหลัง เช่น ผลตอบแทนเฉลี่ย 3, 5 และ 10 ปีของกองทุนรวม ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีแสดงสุทธิจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขาย หากมี หรือแม้แต่ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมพอร์ต

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) คือเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการรายงานผลตอบแทนย้อนหลัง เช่น ผลตอบแทนเฉลี่ย 3, 5 และ 10 ปีของกองทุนรวม ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีแสดงสุทธิจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย หากมี หรือค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ในแง่ที่ง่ายที่สุด ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) จะวัดเงินที่ทำหรือสูญเสียโดยกองทุนรวมในช่วงเวลาที่กำหนด นักลงทุนที่พิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมมักจะทบทวน ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) และเปรียบเทียบกับกองทุนรวมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

เมื่อคุณเลือกกองทุนรวม ผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ยจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการวัดผลการดำเนินงานระยะยาวของกองทุน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรดูผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนด้วยเพื่อให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนรวมประจำปีของกองทุนอย่างเต็มที่

ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) 10% ต่อปีที่ 10% ดูน่าดึงดูดใจ อย่างไรก็ตาม หากผลตอบแทนรายปี (ผู้ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี) เป็น +40%, +30%, -10%, +5% และ -15% (50 / 5 = 10%) ผลการดำเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา ใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารและการลงทุนของกองทุน

การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) ทำได้ง่ายกว่าการคำนวณอัตราผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย ซึ่งใช้และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติ [(1+r1) x (1+r2) x (1+r3) x … x (1+ri)] (1/n) – 1 คือสูตร โดยที่ “r” แทนอัตรารายปีของ return และ “n” หมายถึงจำนวนปีในช่วงเวลานั้น ผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยบางครั้งเรียกว่ามีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับการแสดงภาพของกองทุนเนื่องจากผลตอบแทนแบบทบต้นเมื่อเทียบกับการรวมกัน จำเป็นต้องให้นักลงทุนให้ความสนใจเมื่อตรวจสอบกองทุนเพื่อเปรียบเทียบประเภทผลตอบแทนที่เหมือนกันสำหรับแต่ละกองทุน

มีองค์ประกอบสามประการที่ส่งผลต่อผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) ของกองทุนรวมตราสารทุน ได้แก่ การแข็งค่าของราคาหุ้น การเพิ่มทุน และเงินปันผล

ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มหรือลบทรัพย์สินออกจากกองทุนหรือเปลี่ยนสัดส่วนการถือครองแต่ละครั้งได้ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของกองทุน

การกระจายกำไรจากทุนที่จ่ายจากกองทุนรวมเป็นผลมาจากการสร้างรายได้หรือการขายหุ้นที่ผู้จัดการได้รับผลกำไรจากพอร์ตการเติบโต ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกรับการแจกจ่ายเป็นเงินสดหรือนำเงินไปลงทุนในกองทุนใหม่ได้ กำไรจากการลงทุนเป็นส่วนที่รับรู้ของ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) การกระจายซึ่งลดราคาหุ้นด้วยจำนวนเงินที่จ่ายออกไป แสดงถึงกำไรที่ต้องเสียภาษีสำหรับผู้ถือหุ้น

กองทุนสามารถมี ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) ติดลบและยังคงทำการแจกจ่ายที่ต้องเสียภาษี

เงินปันผลรายไตรมาสที่จ่ายจากรายได้ของบริษัทจะส่งผลต่อ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) ของกองทุนรวม และยังช่วยลดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ต (NAV) เช่นเดียวกับการเพิ่มทุน รายได้เงินปันผลที่ได้รับจากพอร์ตการลงทุนสามารถนำไปลงทุนใหม่หรือรับเป็นเงินสดได้

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่มีรายได้เป็นบวกมักจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบัน การกระจายรายไตรมาสเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Average Annual Return (AAR)) ของกองทุนรวม