ผลการดำเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กำไรสุทธิ

งบไตรมากแรก ปี 2562 เพิ่มขึ้น 92.4% เพิ่มขึ้น 156.1 ล้านบาท มาที่ 325 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2561) มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานและการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

รายได้จากการดำเนินงาน

ง ปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.4% เพิ่มขึ้น 114.5 ล้านบาท รายได้สามเดือนแรกปี2562ของ CIMBT คือ 3,496.7 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 111.8 ล้านบาท รายได้ดำเนินการอื่นๆเพิ่ม 10.7 ล้านบาท สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 7.9 ล้านบาท จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ะรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ไตรมาสแรกของปี เพิ่ม 157.7(8.2%) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพราะการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์(NIM)

ไตรมาสแรกของปีมาอยู่ที่ 3.31% สำหรับไตรมาสแรกของปีก่อนอยู่ที่ 3.98%

สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น1.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 230,900 ล้านบาท

สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)

มาอยู่ที่ 4.3% คงที่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561

อัตราเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อยู่ที่ 109.5%