ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือใคร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือบุคคลที่ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมทางธุรกิจที่บันทึกไว้ ผู้ตรวจสอบมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการทำงานตามที่วางแผนไว้ และงบการเงินที่จัดทำโดยองค์กรนั้นสะท้อนถึงผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินอย่างเป็นธรรม

ผู้ตรวจสอบภายในทำงานให้กับหน่วยงานที่เขาหรือเธอตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอกไม่ขึ้นกับลูกค้าที่เขาหรือเธอตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอกอาจได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอนุญาตให้ออกรายงานรับรองสถานะทางการเงินของลูกค้าได้ ผู้ตรวจสอบภายนอกอาจทำงานให้กับรัฐบาล และในบทบาทนั้นมีหน้าที่ตรวจสอบบันทึกของบุคคลและธุรกิจเพื่อดูว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรต่างๆ หรือไม่

ผู้ตรวจสอบประเมินการดำเนินงานทางการเงินและดูแลให้องค์กรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาได้รับมอบหมายให้ติดตามกระแสเงินสดตั้งแต่ต้นจนจบและตรวจสอบว่าเงินขององค์กรได้รับการลงบัญชีอย่างเหมาะสม

ในกรณีของบริษัทมหาชน หน้าที่หลักของผู้สอบบัญชีคือการพิจารณาว่างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)จะตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี บันทึกทางการเงิน และลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ และจดบันทึกโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งเรียกว่าหลักฐานการตรวจสอบ

เมื่อเสร็จสิ้น สิ่งที่พบของผู้สอบบัญชีจะนำเสนอในรายงานที่ปรากฏเป็นคำนำในงบการเงิน อาจมีการออกรายงานส่วนตัวแยกต่างหากให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลด้วยเช่นกัน

ผู้ตรวจสอบจะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในรายงาน นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องตรวจจับทุกกรณีของการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงทางการเงิน ความรับผิดชอบนั้นส่วนใหญ่อยู่กับทีมผู้บริหารขององค์กร

การตรวจสอบได้รับการออกแบบมาเป็นหลักเพื่อพิจารณาว่างบการเงินของบริษัท “ระบุไว้อย่างสมเหตุสมผล” หรือไม่

ผู้ตรวจสอบภายในทำงานในสำนักงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานของบริษัท และจะทำการตรวจสอบสำหรับแผนกต่างๆ ทั้งหมด

ผู้ตรวจสอบภายนอกดำเนินการตรวจสอบประจำปี (โดยปกติคือ ณ สิ้นปีงบประมาณของทุกปี) สำหรับหน่วยงานราชการหรือบริษัทภายนอก