บักหวดข่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน บักหวดข่า อ่านว่า บัก-หวด-ข่า

แปลว่า    มะหวด ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. ในวงศ์ Sapindaceae ภาษาใต้เรียกว่ากำชำ หรือ กำซำ.