นักท่องเที่ยว เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น 3.31%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ


ภาพรวมเดือนเมษายนจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3.31% จาก3,092,725 คนในเดือนเมษายนปีที่แล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวเมษายนปีนี้มาอยู่ที่ 3,195,006 คนส่วนหนึ่งมาจากจำนวนนักท่องเที่ยว เอเชียตะวันออกทีเพิ่มขึ้นจาก 2,149,095 คนเมื่อเมษายนปีที่แล้ว มาเป็น 2,186,827เมษายนปีนี้และทวีปอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างถ้วนหน้า มีเพียีงทวีปแอฟฟริกา ที่ลดลง แต่แอฟฟริกาเป็นสัดส่วนที่น้อย

สัดส่วนนักท่องเที่ยวแต่ล่ะทวีป
%การเปลี่ยนแปลงนักท่องเที่ยว

มาเจาะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยว ในส่วนของเอเชียตะวันออก โดยภาพรวมออกมาดี บวกเกือนทุกประเทศยกเว้นจีน แต่ยังดีที่มีสัดส่วนประเทศอื่นมาช่วยเยอะมาก เอเชียตะวันออกทีเพิ่มขึ้นจาก 2,149,095 คนเมื่อเมษายนปีที่แล้ว มาเป็น 2,186,827 เมษายนปีนี้ เพิ่ม 1.75%

จำนวนนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออก
%การเปลี่ยนแปลงนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง คือกลุ่ม Asean นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 857,164 คน เมษายนปีนี้ จาก 792,520 เมื่อเมษายนปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นถึง 8.16%

จำนวนนักท่องเที่ยวใน ASEAN
%การเปลี่ยนแปลงนักท่องเที่ยว Asean

นักท่องเที่ยยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนรองลงมาจากเอกเชียตะวันออก ถึงแม้จะมีทั้งประเทศที่เป็นบวกและลบบ้างสลับกนแต่โดยรวมยังบวก 1.62% จาก508,156 คนเมื่อเมษายนปีที่แล้ว มาที่ 516,369 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวในยุโรป
%การเปลี่ยนแปลงนักท่องเที่ยวในยุโรป

นักท่องเที่ยวทวีปอเมริกา

จะเห็นได้ว่านักท่องเทียวทวีปอมเมริกาจะเป็นคน สหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนถึง 70% โดยรวมทวีปอเมริการนักท่องเที่ยวก็ยังเพิ่มขึ้น 4.35% จาก 129,613 เมื่อเมษายนปีที่แล้ว เป็น 135,253 เมษายนปีนี้

สัดส่วนนักท่องเที่ยวอเมริกา
%changeนักท่องเที่ยวอเมริกา

ในส่วนของ Oceania นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย ทำให้นักท่องเที่ยว Oceania เมษายน เพิ่มขึ้น 3.05% เทียบกับปีที่แล้ว จาก 83,387 เป็น 85,932 คน

สัดส่วนนักท่องเที่ยว oceania
%change นักท่องเที่ยว oceania

นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เมษายนปีนี้เทียบกับแมษายนปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 12.74%  จาก 50,713 คน เป็น57,174 คน

สัดส่วนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
%changeนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

ทวีปแอฟฟริกาส่วนใหญ่แล้วเป็นคนแอฟฟริกาใต้ มีอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ภาพรวม เมษายนลดลง 14.86% เพราะ แอฟฟริกาใต้มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวลดลงถึง 25.65%

สัดส่วนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
%change นัหท่องเที่ยว

สรุป

นักท่องเที่ยวยังเติบโตได้ดีถึงแม้นักท่องเที่ยวจีนลดลงแต่ นักท่องเที่ยวประเทศอื่นยังสนใจเที่ยวไทย

ที่มา:

https://mots.go.th/