งบไตรมาส 1 ปี 2562 – TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย ไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่ 9,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่ม 5.9% จากไตรมาสเดียวกันปี 2561

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 2,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาส 4 ปี 2561เพิ่ม 11.9% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 6,236 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 แต่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตสมาสเดียวกับของปี 2561  

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

ส่วนต่างรายได้จากดอกเบี้ย

2.9% ไตรมาส 1 ปี 2562

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

ลดลง 12.9% เทียบกับไตรมาส 4 ปี2561 ลดลง 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 2,280 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมแอสซัวรันส์

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส4 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก 2561 มาอยู่ที่ 4,738 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นสำหรับเงินชดเชยโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ

อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อคุณภาพ(Coverage ratio)

145%

เงินให้สินเชื่อ

เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 มาที่ 687,274 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อคุณภาพ 665,442 ล้านบาท ขยายตัว 0.2%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ 21,790   ล้านบาท ขยายตัว 0.5%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

NPL RATIO อยู่ที่2.81%

เงินรับฝาก

เติบโต 1.8% มาอยู่ที่ 661,287