ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคืออะไร?

คำตอบ:

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ

ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่บริษัทจะต้องจ่าย

เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าร้าน ที่จะต้องชำระแต่ยังไม่ได้ชำระทำให้ตรงนี้ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนเพราะเป็นหนี้สินที่ต้องชำระภายใน1ปี