เจาะลึกการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบกระบวนการและการควบคุมของบริษัทโดยอิสระ การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลโดยการปรับปรุงคุณภาพหรือบริบทของข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถให้บริการดังกล่าวได้ การลดความเสี่ยงทำให้ผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้สามารถละเว้นจากการตัดสินใจที่บกพร่องได้ ดังนั้น การรับรองจึงช่วยปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้ เช่น นักลงทุนและนักวิเคราะห์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถให้บริการดังกล่าวได้ การลดความเสี่ยงทำให้ผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้สามารถละเว้นจากการตัดสินใจที่บกพร่องได้ ดังนั้น การรับรองจึงช่วยปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้ เช่น นักลงทุนและนักวิเคราะห์

การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลสำหรับบุคคลที่ตัดสินใจ การให้การรับรองโดยอิสระเป็นวิธีการสร้างความสบายใจว่าข้อมูลที่ตัดสินใจนั้นเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ยง ในกรณีนี้ ความเสี่ยงด้านข้อมูล

การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จะช่วยลูกค้านำทางความซับซ้อน ความเสี่ยง และโอกาสในเครือข่ายพันธมิตรโดยจัดการและติดตามความเสี่ยงที่นำเสนอโดยความสัมพันธ์ของบุคคลที่สามในเชิงรุก ธุรกิจใช้บริการประกันเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของข้อมูลที่เปิดเผยต่อตลาดและนักลงทุน หลายคนพบว่าการแบ่งปันผลการดำเนินธุรกิจดีขึ้น มันจะกลายเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน

การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์กระบวนการ การควบคุม และการดำเนินงานขององค์กร มีลักษณะการพิจารณาว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น CPA จะได้รับการว่าจ้างเพื่อให้การประเมินขั้นตอนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและ/หรือบันทึกทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ให้บริการประกันไม่ได้วิเคราะห์ระบบการเงินอย่างเคร่งครัด พวกเขายังสามารถดูส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น ระบบไอที การควบคุมภายใน หรือขั้นตอนอื่นๆ ในแผนกต่างๆ

นอกจากนี้ การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ยังรวมถึงการทดสอบความถูกต้องภายในข้อมูลของวัฏจักรธุรกิจในอดีตอีกด้วย บริการรับรองที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการตรวจสอบงบการเงิน แต่รวมถึงบริการระดับมืออาชีพอื่นๆ อีกหลากหลาย

นิติบุคคลมีความเสี่ยงมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางโชคลาภที่เร็วกว่าที่เคยเป็นมา ผู้จัดการและนักลงทุนกังวลว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ระบุขอบเขตของความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดแล้วหรือไม่ และได้ใช้มาตรการป้องกันเพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว บริการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการมีความครอบคลุม และประเมินว่ากิจการมีระบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

นักลงทุนและผู้จัดการต้องการฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าแค่งบการเงิน พวกเขาต้องการ “ดัชนีชี้วัดที่สมดุล” บริการนี้จะประเมินว่าระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการประกอบด้วยมาตรการที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้สำหรับการประเมินระดับการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการหรือผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ผู้จัดการและพนักงานคนอื่นๆ พึ่งพาข้อมูลที่ดีมากกว่าที่เคย และมีความต้องการข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้น จะต้องถูกต้องในเวลาจริง ต้องเน้นที่ระบบที่มีความน่าเชื่อถือโดยการออกแบบไม่แก้ไขข้อมูลตามความเป็นจริง บริการนี้จะประเมินว่าระบบข้อมูลภายในของกิจการ (การเงินและไม่ใช่การเงิน) ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินงานและการเงินหรือไม่

การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกขัดขวางโดยการขาดความมั่นใจในระบบ บริการนี้จะประเมินว่าระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมหรือไม่