ก้านจอง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ก้านจอง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน ก้านจอง แปลว่า ทับพี

ก้านจอง อ่านว่า ก้านจอง