ก่อง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก่อง อ่านว่า ก่อง

แปลว่า    โน้มลง โค้งตํ่าลงมา ค้อมตํ่าลง ย้อยลง